cấu giải thưởng:

GIAI ĐOẠN 9

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

NỘI DUNG GIẢI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

GIÁ TRỊ

(VNĐ) (*)

SL

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

GIẢI

THÁNG

I Phone XR 64 GB

30 ngày

18.990.000

03

56.970.000

GIẢI

QUÝ

Samsung Galaxy Note 10 Plus

90 ngày

26.990.000

01

26.990.000

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

83.960.000

Tám mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn

 

Chú ý: Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

QUÝ 9

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ

GIẢI THÁNG 1

 

 

Từ

25/9/2019

 

 

Đến

24/10/2019

GIẢI CHUNG CUỘC

 

 

 

GIẢI THÁNG 2

TỪ

25/9/2019

Từ

25/10/2019

ĐẾN

23/12/2019

Đến

23/11/2019

 

 

 

 

 

GIẢI THÁNG 3

 

 

Từ

24/11/2019

 

 

Đến

23/12/2019