cấu giải thưởng:

GIAI ĐOẠN 10

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

NỘI DUNG GIẢI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

GIÁ TRỊ

(VNĐ) (*)

SL

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

GIẢI

THÁNG

Samsung Galaxy A51

30 ngày

7,990,000

3

23,970,000

GIẢI

QUÝ

Samsung Galaxy S10e

90 ngày

13,990,000

1

13,990,990

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

37,960,000

Ba mươi bẩy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn

 

Chú ý: Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

QUÝ 9

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ

GIẢI THÁNG 1

 

 

Từ

24/12/2019

 

 

Đến

22/1/2020

GIẢI CHUNG CUỘC

 

 

 

GIẢI THÁNG 2

TỪ

24/12/2019

Từ

23/1/2020

ĐẾN

22/3/2020

Đến

21/2/2020

 

 

 

 

 

GIẢI THÁNG 3

 

 

Từ

22/2/2020

 

 

Đến

22/3/2020