Cơ cấu giải thưởng:

GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 12 (21/06/2020 - 18/09/2020)

Stt

Chu kỳ

Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung
giải

Thời gian
áp dụng

Giá trị (VNĐ) (*)

SL

Thành tiền
(VND)

1

12

Giải tháng

Samsung Galaxy A6 plus

30 ngày

8.190.000

3

24.570.000

Giải quý

Samsung Galaxy S10 plus

90 ngày

19.990.000

1

19.990.000

Tổng giá trị giải thưởng

44.560.000

Bốn mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng

 

Chú ý: Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

CHU KỲ 12

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ

GIẢI THÁNG 1

Từ

21/06/2020

Đến

20/07/2020

GIẢI CHUNG CUỘC

GIẢI THÁNG 2

TỪ

21/06/2020

Từ

21/07/2020

ĐẾN

18/09/2020

Đến

19/08/2020

GIẢI THÁNG 3

Từ

20/08/2020

Đến

18/09/2020