DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG GIẢI DỊCH VỤ THẺ CÀO KIM CƯƠNG

Danh sách trao thưởng Quý 12

( Từ 21/06/2020 – 18/09/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

21/06/2020 - 20/07/2020

Samsung Galaxy A6 plus

 

2

Giải tháng 2

21/07/2020 - 19/08/2020

Samsung Galaxy A6 plus

 

3

Giải tháng 3

20/08/2020 - 18/09/2020

Samsung Galaxy A6 plus

 

4

Quý

21/06/2020 - 18/09/2020

Samsung Galaxy S10 plus

 

 

Danh sách trao thưởng Quý 11

( Từ 23/03/2019 - 20/06/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

23/03/2020 - 21/04/2020

Điện thoại di động Iphone 7 Plus – 32G

091xxxx003

2

Giải tháng 2

22/04/2020 - 21/05/2020

Điện thoại di động Iphone 7 Plus – 32G

091xxxx122

 

3

Giải tháng 3

22/05/2020 - 20/06/2020

Điện thoại di động Iphone 7 Plus – 32G

091xxxx052

4

Quý

23/03/2020 - 20/06/2020

Samsung Galaxy A80

091xxxx145

 

Danh sách trao thưởng Quý 10

( Từ 24/12/2019 - 22/03/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

24/12/2019 – 22/01/2020

 

Samsung Galaxy A51

082xxxx680

2

Giải tháng 2

23/01/2020 – 21/02/2020

 

Samsung Galaxy A51

082xxxx683

3

Giải tháng 3

22/02/2020 – 22/03/2020

 

Samsung Galaxy A51

082xxxx995

4

Quý

24/12/2019 – 22/03/2020

 

Samsung Galaxy S10e

094xxxx627

Danh sách trao thưởng Quý 9

( Từ 25/09/2019 - 23/12/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

25/9/2019 - 24/10/2019

 

I Phone XR 64 GB

 

088xxxx472

2

Giải tháng 2

25/10/2019 - 23/11/2019

 

I Phone XR 64 GB

 

082xxxx324

3

Giải tháng 3

24/11/2019 - 23/12/2019

 

I Phone XR 64 GB

 

081xxxx807

4

Quý

25/9/2019 - 23/12/2019

 

Samsung Galaxy
Note 10 Plus

082xxxx139

Danh sách trao thưởng Quý 8

( Từ 27/06/2019 - 24/09/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

27/06/2019-26/7/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

084xxxx342

 

2

Giải tháng 2

27/7/2019-25/8/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

094xxxx623

 

3

Giải tháng 3

26/8/2019-24/09/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

091xxxx225

4

Quý

27/06/2018 - 24/09/2019

Điện thoại Apple iPhone XS Max-64GB

 

084xxxx942

Danh sách trao thưởng Quý 7

( Từ 29/03/2018 - 26/06/2019)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

28/05/2019 - 3/6/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx798

2

Giải tuần

04/06/2019 - 10/6/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

088xxxx472

 

3

Giải tuần

11/06/2019 - 17/6/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx083

 

4

Giải tuần

18/6/2019 - 26/6/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx045

 

5

Giải tháng

28/05/2019 - 26/6/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +    10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

 

084xxxx398

 

6

Giải quý

29/3/2019 - 26/6/2019

Cặp đôi điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus + 20 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

084xxxx869

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

28/04/2019 - 4/5/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx450

2

Giải tuần

5/5/2019 - 11/5/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx661

3

Giải tuần

12/05/2019 - 18/5/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

085xxxx849

4

Giải tuần

19/05/2019 - 27/5/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx916

5

Giải tháng

28/04/2019 - 27/5/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +    10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

 

085xxxx200

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

29/3/2019 - 4/4/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx806

2

Giải tuần

5/4/2019 - 11/4/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

084xxxx730

3

Giải tuần

12/4/2019 - 18/4/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

088xxxx947

4

Giải tuần

19/4/2019 - 27/4/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy

085xxxx282

5

Giải tháng

29/3/2019 - 27/4/2019

 

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +    10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

 

082xxxx762

Danh sách trao thưởng Quý 6

( Từ 29/12/2018 - 28/03/2019)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

27/02 - 05/03/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

091xxxx101

2

Giải tuần

06/03 - 12/03/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

084xxxx047

3

Giải tuần

13/03 - 19/03/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

094xxxx517

4

Giải tuần

20/03 - 28/03/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx497

5

Giải tháng

27/02 - 28/03/2019

Cặp điện thoại iPhone X 64GB + 10 triệu thẻ cào Vinaphone

 

085xxxx825

6

Giải quý

29/12/2018 - 28/03/2019

Cặp điện thoại iPhone X 256GB + 40 triệu thẻ cào Vinaphone

094xxxx863

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

28/01 - 03/02/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx538

2

Giải tuần

04/02 - 10/02/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

094xxxx965

3

Giải tuần

11/02 - 17/02/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

094xxxx856

4

Giải tuần

18/02 - 26/02/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

094xxxx856

5

Giải tháng

28/01 - 26/02/2019

Cặp điện thoại iPhone X 64GB + 10 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx994

 

 

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

29/12/2018 - 04/01/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx374

2

Giải tuần

05/01/2019 - 11/01/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

085xxxx264

3

Giải tuần

12/11/2019 - 18/01/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

094xxxx602

4

Giải tuần

19/01/2018 - 27/01/2019

Điện thoại Iphone 8 plus 256GB + 5 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx925

5

Giải tháng

19/12/2019 - 27/01/2019

Cặp điện thoại iPhone X 64GB + 10 triệu thẻ cào Vinaphone

 

088xxxx692

Danh sách trao thưởng Quý 5

( Từ 30/09/2018 - 28/12/2018)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

29/11/2018 - 05/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

 

088xxxx890

2

Giải tuần

06/12/2018 - 12/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

094xxxx091

3

Giải tuần

13/12/2018 -19/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

091xxxx925

4

Giải tuần

20/11/2018 - 28 /12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

094xxxx946

5

Giải tháng

29/11/2018 – 28/12/2018

Cặp điện thoại iPhone Xs 64GB

091xxxx470

6

Giải Quý

30/09/2018 - 28/12/2018

Cặp điện thoại iPhone Xs Max 512GB

094xxxx517

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

30/10/2018 - 05/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

 

088xxxx020

2

Giải tuần

06/11/2018 - 12/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

082xxxx210

3

Giải tuần

13/11/2018 - 19 /11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

0818xxxx76

4

Giải tuần

20/11/2018 - 28/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

088xxxx705

5

Giải tháng

30/09/2018 – 28/11/2018

Cặp điện thoại iPhone Xs 64GB

094xxxx387

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

30/09/2018 - 06/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

 

081xxxx749

2

Giải tuần

07/10/2018 - 13/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

088xxxx925

3

Giải tuần

14/10/2018 -  20/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

082xxxx020

4

Giải tuần

21/10/2018 - 29/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy note 9

088xxxx842

5

Giải tháng

30/09/2018 – 29/10/2018

Cặp điện thoại iPhone Xs 64GB

085xxxx905

Danh sách trao thưởng Quý 4

(Từ 02/07/2018 - 06/09/2018)

Tháng 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

31/08/2018 - 06/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

'088xxxx224

2

Giải tuần

07/09/2018 - 13/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

094xxxx036

3

Giải tuần

14/09/2018 - 20/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx182

4

Giải tuần

21/09/2018/ - 29/092018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx264

5

Giải tháng

31/08/2018 - 29/09/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

088xxxx906

6

Giải Quý

02/07/2018 – 29/09/2018

Chuyến du lịch Châu Âu

088xxxx157

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

01/08/2018 - 07/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx028

2

Giải tuần

08/082018 - 14/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

012xxxx5276

3

Giải tuần

15/08/2018 - 21/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0127xxxx027

4

Giải tuần

22/08/2018 -30/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx060

5

Giải tháng

01/08/2018 – 30/08/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

094xxxx319

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

02/07/2018 đến 08/07/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

012xxxx9091

2

Giải tuần

09/07/2018 đến 15/07/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx042

3

Giải tuần

16/07/2018 đến 22/07/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0129xxxx762

4

Giải tuần

23/07/2018 đến 31/07/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0888xxxx03

5

Giải tháng

02/07/2018 đến 31/07/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

0888xxxx93

Danh sách trao thưởng Quý 3

(Từ 03/04/2018 – 08/06/2018)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

02/06/2018  đến  08/06/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0946xxxx08

2

Giải tuần

09/06/2018  đến 15/06/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0888xxxx13

3

Giải tuần

06/06/2018  đến 12/06/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0129xxxx175

4

Giải tuần

13/06/2018  đến 01/07/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0125xxxx704

5

Giải tháng

02/06/2018  đến 01/07/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

0125xxxx578

6

Giải Quý

03/04/2018 đến 01/07/2018

Chuyến du lịch Châu Âu 7 nước 15 ngày 14 đêm

 

0123xxxx209

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

03/05/2018 đến  09/05/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

088xxxx916

2

Giải tuần

10/05/2018 đến  16/05/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

094xxxx095

3

Giải tuần

17/05/2018 đến  23/05/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0123xxxx209

4

Giải tuần

24/05/2018 đến  01/06/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

0129xxxx134

5

Giải tháng

03/05/2018 đến  01/06/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

094xxxx143

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

03/04/2018 - 09/04/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

8488xxxx957

2

Giải tuần

10/04/2018 - 16/04/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

8494xxxx702

3

Giải tuần

17/04/2018 - 23/04/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

8488xxxx309

4

Giải tuần

24/04/2018 - 02/05/2018

Điện thoại Samsung Galaxy S9

8488xxxx823

5

Giải tháng

03/04/2018 - 02/05/2018

Smart Tivi Cong QLED Samsung 55 inch QA55Q8C

8488xxxx048

 

Danh sách trao thưởng Quý 2

Từ 03/01/2018 – 02/04/2018)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

04/03/2018 - 10/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8491xxxx017

2

Giải tuần

11/03/2018  - 17/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

84123xxxx649

3

Giải tuần

18/03/2018 - 24/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8494xxxx862

4

Giải tuần

03/04/2018 - 02/04/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8491xxxx23146

5

Giải tháng

03/01/2018 - 02/04/2018

Điện thoại IPhoneX 64GB

8491xxxx24117

6

Giải quý

03/01/2018 - 02/04/2018

TIVI LED SAMSUNG 75

 INCH UA75MU6100KXXV

8491xxxx21378

 

 

 

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

02/02/2018 - 08/02/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8494xxxx608

2

Giải tuần

09/02/2018 - 15/02/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8488xxxx144

3

Giải tuần

16/02/2018 - 22/02/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8494xxxx820

4

Giải tuần

23/02/2018 - 03/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8488xxxx704

5

Giải tháng

02/02/2018 - 03/03/2018

Điện thoại IPhoneX 64GB

84123xxxx906

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

03/01/2018 - 09/01/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8488xxxx273

2

Giải tuần

10/01/2018 - 16/01/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8491xxxx832

3

Giải tuần

17/01/2018 - 23/01/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

84123xxxx960

4

Giải tuần

24/01/2018 - 01/02/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 plus

8488xxxx041

5

Giải tháng

03/01/2018 - 01/02/2018

Điện thoại IPhoneX 64GB

8494xxxx004

Danh sách trao thưởng Quý 1

(Từ 07/10/2017 – 02/01/2018)

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải ngày

06/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx9273

2

Giải ngày

07/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx0832

3

Giải ngày

08/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

8412xxxx6960

4

Giải ngày

09/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx9041

5

Giải ngày

10/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8004

6

Giải ngày

11/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8670

7

Giải ngày

12/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx6731

8

Giải ngày

13/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx7418

9

Giải ngày

14/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx0713

10

Giải ngày

15/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx1307

11

Giải ngày

16/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx6820

12

Giải ngày

17/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx7017

13

Giải ngày

18/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx5261

14

Giải ngày

19/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx4608

15

Giải ngày

20/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx9957

16

Giải ngày

21/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8604

17

Giải ngày

22/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx5261

18

Giải ngày

23/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx1806

19

Giải ngày

24/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8708

20

Giải ngày

25/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx4070

21

Giải ngày

26/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8426

22

Giải ngày

27/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

8412xxxx7209

23

Giải ngày

28/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx3517

24

Giải ngày

29/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx9408

25

Giải ngày

30/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx2184

26

Giải ngày

31/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx2621

27

Giải ngày

01/01/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

8412xxxx9857

28

Giải ngày

02/01/2018

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx2043

Tháng thứ 2 từ 06/11 đến 05/12/2017

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải ngày

06/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx3957

2

Giải ngày

07/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx3842

3

Giải ngày

08/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

8412xxxx1084

4

Giải ngày

09/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx3872

5

Giải ngày

10/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx1407

6

Giải ngày

11/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx2349

7

Giải ngày

12/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx7190

8

Giải ngày

13/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx5307

9

Giải ngày

14/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8821

10

Giải ngày

15/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx4738

11

Giải ngày

16/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx9378

12

Giải ngày

17/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8464

13

Giải ngày

18/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx6231

14

Giải ngày

19/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx8460

15

Giải ngày

20/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx7470

16

Giải ngày

21/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx3401

17

Giải ngày

22/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx5217

18

Giải ngày

23/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx2830

19

Giải ngày

24/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx6192

20

Giải ngày

25/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx7648

21

Giải ngày

26/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx1143

22

Giải ngày

27/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx7370

23

Giải ngày

28/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx1482

24

Giải ngày

29/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx2713

25

Giải ngày

30/11/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx9850

26

Giải ngày

01/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx9317

27

Giải ngày

02/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx7613

28

Giải ngày

03/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

848xxxx7914

29

Giải ngày

04/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx5421

30

Giải ngày

05/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime

849xxxx4429

Tháng thứ 1 từ 07/10 đến 05/11/2017

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải ngày

07/10/2017

Điện thoại Bphone

848xxxx2826

2

Giải ngày

08/10/2017

Điện thoại Bphone

8412xxxx7720

3

Giải ngày

09/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx8821

4

Giải ngày

10/10/2017

Điện thoại Bphone

8412xxxx9017

5

Giải ngày

11/10/2017

Điện thoại Bphone

848xxxx5206

6

Giải ngày

12/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx8464

7

Giải ngày

13/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx9413

8

Giải ngày

14/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx1867

9

Giải ngày

15/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx9774

10

Giải ngày

16/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx7190

11

Giải ngày

17/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx9852

12

Giải ngày

18/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx8047

13

Giải ngày

19/10/2017

Điện thoại Bphone

848xxxx2349

14

Giải ngày

20/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx8319

15

Giải ngày

21/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx7570

16

Giải ngày

22/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx9827

17

Giải ngày

23/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx5627

18

Giải ngày

24/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx3346

19

Giải ngày

25/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx1746

20

Giải ngày

26/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx7280

21

Giải ngày

27/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx5916

22

Giải ngày

28/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx7623

23

Giải ngày

29/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx6455

24

Giải ngày

30/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx6711

25

Giải ngày

31/10/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx6455

26

Giải ngày

01/11/2017

Điện thoại Bphone

848xxxx1420

27

Giải ngày

02/11/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx6419

28

Giải ngày

03/11/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx4205

29

Giải ngày

04/11/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx4913

30

Giải ngày

05/11/2017

Điện thoại Bphone

849xxxx1867