DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG GIẢI DỊCH VỤ THỜI GIAN VÀNG

Chu kỳ 12 từ 18/07/2020 đến 15/10/2020

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

18/07/2020 - 16/08/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

092xxxx920

 

2

Tháng 2

17/08/2020 - 15/09/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

094xxxx086

 

3

Tháng 3

16/09/2020 - 15/10/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

 

4

Quý

18/07/2020 - 15/10/2020

Apple IPhone XS - 64GB

 

Chu kỳ 11 từ 19/04/2020 đến 17/07/2020

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

19/04/2020 - 18/05/2020

Samsung Galaxy A50s

091xxxx803

2

Tháng 2

19/05/2020 - 17/06/2020

Samsung Galaxy A50s

091xxxx873

3

Tháng 3

18/06/2020 - 17/07/2020

Samsung Galaxy A50s

094xxxx396

 

4

Quý

19/04/2020 - 17/07/2020

Apple IPhone 8 Plus - 128GB

091xxxx063

 

Chu kỳ 10 từ 20/01/2020 đến 18/04/2020

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

20/01/2020 – 18/02/2020

Samsung Galaxy A51

091xxxx380

2

Tháng 2

19/02/2020 – 19/03/2020

Samsung Galaxy A51

094xxxx925

3

Tháng 3

20/03/2020 – 18/4/2020

Samsung Galaxy A51

091xxxx972

4

Quý

20/01/2020 – 18/04/2020

Apple iPhone 8

082xxxx324

Chu kỳ 9 từ 22/10/2019 đến 19/01/2020

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

22/10/2019 - 20/11/2019

Điẹn thoại OPPO- Reno 2F

082xxxx683

2

Tháng 2

21/11/2019 - 20/12/2019

Điẹn thoại OPPO- Reno 2F

082xxxx805

3

Tháng 3

21/12/2019 - 19/1/2020

Điẹn thoại OPPO- Reno 2F

091xxxx225

4

Quý

22/10/2019 - 19/1/2020

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +

082xxxx731

Chu kỳ 8 từ 24/07/2019 đến 21/10/2019

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

24/7/2019 - 22/8/2019

 Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

082xxxx638

2

Tháng 2

23/8/2019 - 21/9/2019

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

084xxxx798

3

Tháng 3

22/9/2019 - 21/10/2019

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

 

084xxxx631

4

Quý

24/7/2019 - 21/10/2019

Smart Tivi LG 65 inch

084xxxx683

Chu kỳ 7 từ 25/04/2019 đến 23/07/2019

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

25/04 - 24/05/2019

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

088xxxx695

2

Tháng 2

25/05 - 23/06/2019

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

094xxxx627

3

Tháng 3

24/06 - 23/07/2019

Điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào Vinaphone

084xxxx683

4

Quý

25/04 - 23/07/2019

Cặp đôi điện thoạiSamsung Galaxy S10 Plus + 20

triệu tiền thẻ cào Vinaphone

091xxxx354

Chu kỳ 6 từ 25/01/2019 đến 24/04/2019

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

26/03 - 01/04/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

085xxxx563

2

Tuần 2

02/04 - 08/04/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

084xxxx422

3

Tuần 3

09/04 - 15/04/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

084xxxx406

4

Tuần 4

16/04 - 24/04/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

094xxxx517

5

Tháng

26/03 - 24/04/2019

Cặp điện thoại Samsung
 Galaxy Note 9

 

085xxxx946

6

Quý

25/01 - 24/04/2019

Cặp điện thoại Apple

Iphone Xs - 64GB

085xxxx291

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

24/02 - 02/03/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

082xxxx020

2

Tuần 2

03/03 -09/03/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

085xxxx200

3

Tuần 3

10/03 - 16/03/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

085xxxx849

4

Tuần 4

17/03 - 25/03/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

088xxxx539

5

Tháng

24/02  - 25/03/2019

Cặp điện thoại Samsung
 Galaxy Note 9

 

084xxxx916

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

25/01 - 31/01/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

094xxxx765

2

Tuần 2

01/02 -07/02/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

088xxxx041

3

Tuần 3

08/02 - 14/02/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

094xxxx946

4

Tuần 4

15/02 - 23/02/2019

Điện thoại Xiaomi Mi 8

088xxxx092

 

5

Tháng

25/01/2019 – 23/02/2019

Cặp điện thoại Samsung
 Galaxy Note 9

 

088xxxx695

Chu kỳ 5 từ 27/10/2018 đến 24/01/2019

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

26/12/- 01/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

094xxxx931

2

Tuần 2

02/01 - 08/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

 

0947xxxx05

3

Tuần 3

09/01 - 15/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

085xxxx282

4

Tuần 4

16/01 - 24/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

094xxxx627

5

Tháng

26/12//2019 – 24/01/2019

Iphone XS Max 64 GB

094xxxx856

6

Quý

27/10/2018 - 24/01/2019

Cặp đt Iphone XS Max 256 GB

 

094xxxx863

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

26/11 - 02/12

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

082xxxx762

2

Tuần 2

03/12 - 09/12

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

 

091xxxx613

3

Tuần 3

10/12 - 16/12

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

088xxxx947

4

Tuần 4

17/12 - 25/12

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

091xxxx760

5

Tháng

26/11 - 25/12

Iphone XS Max 64 GB

094xxxx856

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

27/10 - 02/11

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

094xxxx145

2

Tuần 2

03/11 - 09/11

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

 

082xxxx811

3

Tuần 3

10/11  -16/11

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

081xxxx827

4

Tuần 4

17/11 - 25/11

Điện thoại Samsung Galaxy A7

 

088xxxx472

5

Tháng

27/10 - 25/11

Iphone XS Max 64 GB

091xxxx752

Chu kỳ 4 từ 30/07/2018 đến 26/10/2018

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

28/08 – 03/10

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0123xxxx907

2

Tuần 2

04/10 – 10/10

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

088xxxx920

3

Tuần 3

11/10 – 17/10

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0125xxxx467

4

Tuần 4

18/10 – 26/10

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

088xxxx193

5

Tháng

28/08 – 26/10

Điện thoại Samsung Note 8

088xxxx539

6

Quý 4

30/07 – 26/10

Cặp điện thoại iPhone X 64GB

088xxxx043

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

29/08 - 04/09

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0123xxxx907

2

Tuần 2

05/09 -11/09

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

088xxxx920

3

Tuần 3

12/09 - 18/09

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0125xxxx467

4

Tuần 4

19/09 - 27/09

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

088xxxx193

5

Tháng

29/08 - 27/09

Điện thoại Samsung Note 8

088xxxx539

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

30/07 - 05/08

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0129xxxx762

2

Tuần 2

06/08 - 12/08

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

088xxxx749

3

Tuần 3

13/08 - 19/08

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

0123xxxx471

4

Tuần 4

20/08 - 28/08

Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro

 

091xxxx731

5

Tháng

30/07 - 28/08

Điện thoại Samsung Note 8

088xxxx614

Chu kỳ 3 từ 31/01/2018 đến 30/04/2018

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

01/05 – 30/05

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

088xxxx863

2

Giải tháng 2

31/05 – 29/06

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

0125xxxx210

3

Giải tháng 3

30/06 – 29/07

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

0123xxxx940

4

Giải quý

01/05 – 29/07

Du lịch Châu Âu (Đông Âu)

0129xxxx147

Chu kỳ 2 từ 31/01/2018 đến 30/04/2018

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng 1

31/01/2018 đến 01/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

088xxxx503

2

Giải tháng 2

02/03/2018 đến 31/03/2018

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

091xxxx806

3

Giải tháng 3

01/04/2018 đến 30/04/2018

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

088xxxx782

4

Giải quý

31/01/2018 đến 30/04/2018

01 chuyến Du lịch Châu Âu

0123xxxx343

Chu kỳ 1 từ 02/11/2017 đến 30/01/2018

Tháng thứ 3

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

01/01 - 07/01/2018

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

094xxxx648

2

Giải tuần

08/01 - 14/01/2018

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

091xxxx219

3

Giải tuần

15/01 -  21/01/2018

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

088xxxx723

4

Giải tuần

22/01 - 30/01/2018

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

0123xxxx614

5

Giải tháng

01/01 - 30/01/2018

Samsung Galaxy J1

088xxxx349

6

Giải quý

02/11/2017 đến 30/01/2018

SMART TV SAMSUNG 55 INCH 55MU9000

0129xxxx209

Tháng thứ 2

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

02/12 - 08/12/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

094xxxx648

2

Giải tuần

09/12 - 15/12/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

091xxxx219

3

Giải tuần

16/12 - 22/12/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

088xxxx723

4

Giải tuần

23/12 - 31/12/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

0123xxxx614

5

Giải tháng

02/12 đến 31/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J1

088xxxx349

Tháng thứ 1

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

02/11 - 08/11/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

0129xxxx489

2

Giải tuần

09/11 - 15/11/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

094xxxx916

3

Giải tuần

16/11 - 22/11/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

0123xxxx617

4

Giải tuần

23/11 - 01/12/2017

Thẻ cào VinaPhone 500.000đ

0129xxxx147

5

Giải tháng

02/11 đến 01/12/2017

Điện thoại Samsung Galaxy J1

094xxxx419